O nás

Úvodní slovo

Vítejte v e-learningovém kurzu Akademie Young Caritas (AYC), který vznikl jako podpora pro pedagogy a pracovníky s mládeží v rámci projektu Akademie Young Caritas, jež Charita Česká republika (CHČR) realizovala za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a OP Praha – pól růstu ČR v letech 2021–2023, registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002101. Poděkování patří všem zapojeným lektorkám a lektorům, učitelkám a učitelům, kteří se programu účastnili, stejně jako celému programovému týmu.

Akademie Young Caritas

Akademie Young Caritas je vzdělávací program pro učitelky a učitele a jejich studentky a studenty, v rámci kterého si osvojí moderní vzdělávací metody rozvíjející hodnotové vzdělávání a kritické myšlení.

Cílem programu Akademie Young Caritas je podpořit inkluzivní prostředí kol a zvýšit povědomí o sociálním pilíři udržitelného života prostřednictvím:

 • Moderních vzdělávacích metod z oblasti neformálního vzdělávání, které studentky a studenty baví a předají jim potřebné kompetence zážitkovou formou
 • Individuální vzdělávací a metodické podpory přímo ve škole
 • Realizací vzdělávacích aktivit pro studentky a studenty ve školách
 • Využití online Živých knihoven (ŽK)
 • Aktivizace studentek a studentů a realizace projektů podporujících cíle udržitelného života, kterými pomůžou škole nebo komunitě

Zapojení mladých lidí

Akademie Young Caritas vychází z modelu partic ipace Rogera Harta, který demonstruje úrovně zapojení studentů a studentek od direktivní manipulace k podpoře iniciativy (viz Obrázek 1). Stoupání po tomto žebříku nepředstavuje vůbec jednoduchý úkol. Vyžaduje totiž nejen ochotu vedení školy i učitelek a učitelů, ale také potřebnou odpovědnost a schopnosti na straně studentek a studentů. Participace studentek a studentů v rámci aktivit Akademie postupuje od příčky 4 a výše dle níže uvedeného žebříku, od pedagogem připraveného výukového bloku s využitím například diskusních technik až po podporu iniciativ studentek a studentů v rámci školního projektu.

Obrázek 1: Úrovně participace mladých lidí
Obrázek 1: Úrovně participace mladých lidí

Jovanovski, A. (2020). Ladder of Youth Participation. Trainers Library. Dostupné z: https://www.trainerslibrary.org/ladder-of-youth-participation/ (cit. 30. 10. 2022).
Ostrý, M. (2020). Zkušenosti z Finska: Cesta k demokracii začíná u studentských parlamentů. Perpetuum.cz.
Dostupné z: https://perpetuum.cz/2020/04/zkusenosti-z-finska-cesta-k-demokracii-zacina-u-studentskych-parlamentu/ (cit. 30. 10. 2020).

Jaké jsou přínosy Akademie Young Caritas?

Základním východiskem celého programu je pedagogický konstruktivismus a kritické myšlení, které je postaveno na již získaných kompetencích jak učitelské veřejnosti, tak i studentek a studentů. Oslovujeme tedy nejen znalostní složku, ale zejména postojovou a dovednostní složku ve vztahu k udržitelnému světu. Hodnotově orientované učení s cílem vybavit studentky a studenty kvalitními informacemi a příležitostmi ke zkušenostnímu učení je dalším východiskem Akademie Young Caritas. Přejeme si, aby témata sociálního pilíře udržitelného rozvoje byla předkládána na základě osobních zkušeností studentek a studentů, v rámci jejich reálného života s důrazem na možnost participace změny často zažitých stereotypů či neznalosti problematiky.

Benefity pro pedagogické pracovníky:

 • nové metody práce se studentkami a studenty,
 • metodická podpora a supervize,
 • smysluplné naplnění průřezových témat,
 • znalostní báze o sociálním pilíři udržitelného světa.

Benefity pro studenty a studentky:

 • osobní rozvoj v oblasti udržitelného rozvoje,
 • participace na reálných projektech podporujících udržitelný rozvoj,
 • znalostní báze o tématech sociálního pilíře, jako jsou nerovnosti, migrace, mír a další,
 • motivace k dalšímu studiu na smysluplných a současných tématech.

Young Caritas

Program Akademie Young Caritas je součástí iniciativy Young Caritas Česká republika (YCČR), na jejímž rozvoji Charita Česká republika aktivně pracuje již řadu let po boku zahraničních partnerů z celé Evropy. Jejím cílem je nastolovat a systematicky rozšiřovat témata globálního vzdělávání a společenské odpovědnosti mezi pedagogickými i nepedagogickými pracovnicemi a pracovníky a mládeží. Young Caritas Česká republika navazuje na rozvíjející se hnutí v rámci mezinárodní sítě charitních organizací (spojených pod Caritas Internationalis a Caritas Europa) s cílem poskytovat kvalitní a srozumitelné informace o udržitelném rozvoji, zapojovat mladé lidi do témat Charity, vybavovat je kompetencemi potřebnými k řešení globálních výzev a vzbuzovat jejich zájem o aktivní občanství tak, aby se sami stali hybateli změn.

Young Caritas Europa také vytváří unikátní možnost pro mládež z celé Evropy vzájemně se propojit, účastnit se mezinárodních projektů, účastnit se mezinárodních výměnných pobytů apod. Hodnoty Charity stojí v centru zájmu platformy. Hodnotové vzdělávání je v rámci Young Caritas nástrojem k posílení motivace mladých lidí, aby převzali společenskou odpovědnost a pozitivně ovlivňovali svoje okolí.

Charita Česká republika

Nositelem programu Akademie Young Caritas je Charita Česká republika, konkrétně její oddělení globálního vzdělávání a osvěty (GVO). Toto oddělení je nedílnou součástí největší neziskové nestátní organizace poskytující sociální služby a zdravotní péči napříč celou Českou republikou.

Oddělení globálního vzdělávání se dlouhodobě a intenzivně zabývá tématy udržitelného světa a aktivního občanství. Kromě řady osvětových a neformálně vzdělávacích programů se zapojuje do aktivizace škol a v zařazení témat sociálního pilíře udržitelného světa i do výuky. V minulosti to byla zejména interkulturní výuka a program Žijeme spolu, mluvíme spolu. Nyní je to právě program Akademie Young Caritas, zaměřený na vzájemný respekt a sociální oblast udržitelného světa (viz Obrázek 2).

Obrázek 2: Schéma Udržitelného světa
Obrázek 2: Schéma Udržitelného světa

Zdroj: FoRS.cz (2020). Globální rozvojové vzdělávání: Proč a jak v Česku lépe vzdělávat o osvětě.
Dostupné z: http://www.fors.cz/2022/wp-content/uploads/2020/03/1_FoRS_GRV-Aidwatch_final.pdf (cit. 10. 10. 2022).